Sacerdoti

Sacerdoti 2019-09-12T21:19:43+02:00

Parroco

Mons. Andrea Celli


Viceparroco

gianni

Don Giovanni Rezzesi


Collaboratori

luis

Don Luis Alves Carneiro


bart

Don Bartolomeo Data


Don Giacomo (Shibu) Monippallil