Sacerdoti

Sacerdoti 2019-10-26T09:54:38+01:00

Parroco

Mons. Andrea Celli


Viceparroco

gianni

Don Giovanni Rezzesi


Collaboratori

luis

Don Luis Alves Carneiro


bart

Don Bartolomeo Data


Don Matteo (Mattus Jose)