Sacerdoti

Sacerdoti 2017-09-02T13:49:53+02:00

Parroco

 paolo
Don Paolo Tammi


Viceparroco

gianni

Don Giovanni Rezzesi


Collaboratori

luis

Don Luis Alves Carneiro


bart

Don Bartolomeo Data


Don Giacomo (Shibu) Monippallil