Sacerdoti

Sacerdoti 2017-05-15T22:55:15+00:00

Parroco

 paolo
Don Paolo Tammi


Viceparroco

gianni

Don Giovanni Rezzesi


Collaboratori

luis

Don Luis Alves Carneiro


tomy

Don Tommy Palely


bart

Don Bartolomeo Data